MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sosyal Medya sözleşmesi, aşağıda bilgileri bulunan MÜŞTERİ ve FB Software Solutions arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

  1. – HİZMET SAĞLAYAN,

Ünvanı : FB Software Solutions – Fatih BORA (Bundan böyle FB Software Solutions olarak anılacaktır)

Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. No:211 No:64 Şişli / İstanbul / Türkiye

Telefon : 0212 909 57 02

Web Site Adresi : www.fbsoftwaresolutions.com.tr

Eposta Adresi : info@fbsoftwaresolutions.com.tr

  1. – MÜŞTERİ BİLGİLERİ,

 Ad, Soyad / Ünvan : …………………………………………………………………………………………………(Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

Adresi : …………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon : ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-Posta adresi :……………………………………………………………………………………………………………..

Web Site Adresi : …………………………………………………………………………………………………………..

Anahtar Kelimeler …………………………………………………………………………………………………………

Hedefler:…………….…………………………………………………………………………………………………………

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi ile sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını kapsamaktadır.

MADDE 3 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. FB Software Solutions, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda MÜŞTERİ ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, MÜŞTERİ’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı taahhüt eder.

3.2. MÜŞTERİ, anlaşma kapsamı doğrultusunda FB Software Solutions ile her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Dijital Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3.3. MÜŞTERİ, ürün veya hizmeti hakkında FB Software Solutions’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Dijital Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

3.4. FB Software Solutions, MÜŞTERİ’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

3.5. FB Software Solutions, MÜŞTERİ’nin markasına ait olan Facebook, Twitter, İnstagram hesaplarına ait üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini, marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını, haftanın …….. gününü kapsayacak şekilde günlük …….. içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını planlar ve uygular.

3.6 FB Software Solutions, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

3.7. Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde MÜŞTERİ’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır.

3.8. Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Dijital Ajans’a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır

3.9. MÜŞTERİ’nin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Dijital Ajans’un bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır. Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları MÜŞTERİ tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Dijital Ajans’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Dijital Ajans sorumlu tutulmaz.

3.10. MÜŞTERİ, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2(iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir . Bu durumda Dijital Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

3.11. Düzeltme nedeni Dijital Ajans’dan veya Dijital Ajans’un bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Dijital Ajans açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, MÜŞTERİ, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

3.12. Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

MADDE 4 – SÜRE

4.1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ek protokolda belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda FB Software Solutions tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

4.2 Sosyal Medya Hizmet Bedeli  ek protokolda belirlenmiştir  +KDV olarak belirlenmiştir.

4.3. Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı  ek protokolda belirlenmiştir.

MADDE 5 – FESİH

Taraflardan biri işbu anlaşma hükümlerine uymadığı veya ihlal ettiği takdirde, diğer taraf on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydı ile anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 6 – ÖDEME

6.1. Hizmet Bedeli’nin %50’si, iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından FB Software Solutions ‘a ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.

6.2. SEO Optimizasyon Hizmeti için gerekli optimizasyonun yapılması ve tamamlanması ile MÜŞTERİ kalan %50 ödemeyi yapacaktır.

6.3. Ödemelerin yapılmaması durumunda, FB Software Solutions taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6.4. Ödemeler, FB Software Solutions banka hesaplarından, nakit ya da pos cihazından yapılacaktır.

MADDE 7 – DEVİR YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aks i bir durum sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir.

MADDE 8 – GİZLİLİK

Müşterilere ait bilgiler, FB Software Solutions tarafından gizli tutulacak ve müşterinin onayı alınmaksızın 3. kişilere iletilemeyecektir. MÜŞTERİ, FB Software Solutions’un yaptığı çalışmaları 3. kişilere ifşa etmeyecektir. Ancak Mahkeme, Yargı mercii, resmi ve idari kurumlardan gelen yazılı talepler üzerine istenen bilgi ve evraklar, MÜŞTERİ’ye yazılı olarak haber vermek koşulu ile ilgili kurumlar açısından gerçekleştirilecektir.

MADDE 9 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafta yargılama, tahkim, arabuluculuk, uzlaşma vb. süreçler açısından MÜŞTERİ, FB Software Solutions’un kayıtlarının, defterlerinin, belgelerinin ve dahi sunacağı bütün bilgi ve evrakların mahkeme, tahkim, icra dairesi, arabuluculuk ve ilgili hukuki kurumlar nezdinde kesin ve tek delil olduğunu, olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, ikrar, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

MADDE 10 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri işbu sözleşmede belirtilen adresler olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Bu sözleşme FB Software Solutions web sitesinde yayınlanır hizmeti satın alan MÜŞTERİ bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş sayılır. Sözleşme gerekli olduğu anda yazdırılarak kullanılabilir.